مگشای راز

از اون آدما که خیلی زود فهمیدن لازم نیست برای هر کار که میخوان بکنن به کسی توضیح بدن... حتی واجبه برای کارهایی که واقعا میخوان بکنن، هیچی نگن.

هان و هان این راز را با کس مگوى 
گر چه شاه از تو کند بس جستجوى 

تا توانى پیش کس مگشاى راز 
بر کسى این در مکن زنهار باز 

چونکه اسرارت نهان در دل شود 
آن مرادت زودتر حاصل شود 

گفت پیغمبر هر آن کاو سرّ نهفت 
زود گردد با مراد خویش جفت 

دانه چون اندر زمین پنهان شود 
سرّ آن سر سبزى بستان شود 

زرّ و نقره گر نبودندى نهان 
پرورش کى یافتندى زیر کان

/ 2 نظر / 41 بازدید
shohreh

نس چقدر هوا سسسرده.وووويي.آره درسته رفيق ولى برا ما هيچ آدابى و ترتيبى مجوى هرچه ميخواهد دل تنگت بگوى

...

ااااا اینجا هنوزم هست؟ جوانی یادت بخیر