آرزوهامو جایی همین گوشه کنارا گم کردم؟

قائمشون که نکرده بودم که یادم نمونده باشه کجا گذاشتم

گاهی بوشون میاد اما نمی دونم چرا فک می کنم حق ندارم به روی خودم بیارم

نمی دونم چرا فکر می کنم از جنس آرزو نیستن و خواسته های احمقانه کوچیکی بیش نیستن

آرزوها

کجائید کجائید

 

/ 0 نظر / 4 بازدید