فهمیدیم چه مرگمان است!

هر کار که می کنیم می خواهیم a piece of art باشد!

خب وقت را مثل خوره می خورد!

دست خودم نیست... 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید