بخواهم بدجنس بشوم آن هم خییلی

می گویم

همینمان مانده لباس مارک دار بپوشیم!

/ 2 نظر / 5 بازدید
سیبگل

wow!!!!!

خپیت

الاااهی..بدجنسیت در همین حدده؟!!