ل ت ا ر ی ل ت ه گ ر ا و س ت م ی ش ن گ ه و ن م ا س ت ی د م چ ف ا ق ی ف ت

"شیئهد" شبیه شهید است! خ...!

دو.. ی.. ف...ر شد. من ن...ن سر. ه..م. دل. برا.. ت.. شد. نمی د... کج... شا.. ه. هی. ات...ی ن...اده

 

/ 0 نظر / 4 بازدید